Formy pomocy psychologicznej oferowanej w moim gabinecie:

Długoterminowa psychoterapia indywidualna

Długoterminowa psychoterapia indywidualna jest profesjonalną pomocą i metodą leczenia, adresowaną do osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, fobie, stany lękowe, trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji)
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastoju (depresja, smutek, wahania nastroju, apatia, trudności z mobilizowaniem się do działania, poczucie braku sensu życia)
 • zaburzeń osobowości (np. narcystycznych, borderline)
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia , jedzenie napadowe)
 • zaburzeń lub dolegliwości psychosomatycznych( zawroty głowy, migreny, bóle żołądka, bóle w klatce piersiowej, duszności, problemy dermatologiczne)
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)
 • problemów ze snem
 • dysfunkcji seksualnych
 • myśli i tendencji samobójczych
 • problemów DDA, DDD
 • nadmiernego stresu

Jest to forma pomocy mająca na celu zredukowanie bądź wyeliminowanie nieprzyjemnych objawów wywołujących cierpienie psychiczne, a poprzez analizę wspólnie z terapeutą dysfunkcyjnych wzorców osobowościowych pacjenta, identyfikację negatywnych postaw, mechanizmów obronnych, konfliktów, sposobów myślenia, reagowania emocjonalnego i zachowania- dokonanie osobowościowej przemiany, polepszenie funkcjonowania i uzyskanie trwałej zmiany w tym zakresie oraz wypracowanie zdrowych sposobów na kierowanie sobą i swoim życiem. Skuteczność tej formy pomocy zależy od wielu czynników: głębokości i rodzaju zaburzeń psychicznych, jakości kontaktu terapeuta-pacjent, zastosowanych technik, zaangażowania i nadziei pacjenta na pokonanie problemów.

Czas leczenia określa się w latach - minimum 1 rok a zwykle jest to 3-5 lat.

Psychoterapia krótkoterminowa - wsparcie emocjonalne

Jest to pomoc kierowana do osób, które bezpośrednio nie odczuwają objawów depresyjnych lub nerwicowych, jednak doświadczają subiektywnego uczucia dyskomfortu i cierpią z powodu problemów w obrębie swojej osobowości dotyczących np:

 • odczuwania wewnętrznej pustki
 • autoagresji
 • braku satysfakcji z życia
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • trudności w relacjach interpersonalnych i partnerskich
 • trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi

Praca trwa od kilku do kilkunastu spotkań i skoncentrowana jest na konkretnym problemie.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Wsparcie psychologiczne kierowane do osób, które doświadczają:

 •  kryzysów i trudności w sytuacjach życiowych (np.traumatyczne zdarzenia- śmierć bliskiej osoby, rozwód, zdrada, choroba, depresja poporodowa, psychiczne konsekwencje długotrwałego procesu starania się o dziecko lub inne życiowe zmiany, które w znaczący sposób naruszyły dotychczasowe sposoby funkcjonowania i samodzielnego radzenia sobie).

Celem takiej pracy jest odzyskanie równowagi psychicznej, siły wewnętrznej aby nie dopuścić do dalszej dezorganizacji a przede wszystkim odzyskać możliwość czerpania ze swoich zasobów i uruchomić działania zmierzające do poradzenia sobie z kryzysem.

Czas trwania pomocy jest zindywidualizowany i trwa od kilku do kilkunastu spotkań.

Wsparcie w rozwoju osobistym

Spotkania przeznaczone dla osób, które pragną rozwijać swój potencjał osobisty i zawodowy, chcą sobie uświadomić przyczyny własnych ograniczeń i trudności, zgłębić rozumienie swoich potrzeb i motywów postępowania, by mieć lepszy kontakt ze sobą , z innymi i by bardziej świadomie i dojrzalej dokonywać wyborów życiowych.

 W przypadku wątpliwości co do rodzaju pomocy lub wsparcia zapraszam na pierwszą konsultację, która pomoże przyjrzeć się problemowi i wybrać najbardziej skuteczną formę pomocy.

Diagnostyka - konsultacje

W gabinecie w trakcie konsultacji można zdiagnozować problemy związane z doświadczanymi zaburzeniami psychicznymi i/ lub zaburzeniami osobowości i/ lub zachowania.

Konsultacje odbywają się zawsze przed pierwszą sesją psychoterapeutyczną, w formie jednego lub kilku spotkań w zależności od złożoności problemu pacjenta (zwykle są to trzy spotkania), w czasie których terapeuta zapoznaje się z historią życia pacjenta, próbuje uzyskać podstawowe informacje o ważnych, znaczących wydarzeniach w jego życiu oraz zapytuje o to z czym przychodzi , by wspólnie móc nazwać problem. Wszystko to umożliwia postawienie wstępnej diagnozy klinicznej, określenie zaburzenia lub choroby (jeśli występuje), z czego w dalszej konsekwencji wynikają strategie terapeutyczne. Często, by doprecyzować diagnozę może pojawić się konieczność wykonania dodatkowych badań lub zlecenia konsultacji np. psychiatrycznej bądź u innego specjalisty. A wszystko po to, by uniknąć przeszkód na drodze do zdrowia- często bowiem objawy zgłaszane przez pacjentów są efektem chorób somatycznych, trudno więc byłoby wtedy mówić o skuteczności psychoterapii. Sama konsultacja i uzyskanie wstępnej diagnozy bardzo często jest spotkaniem, na którym pacjenci, poprzez uzyskanie informacji dotyczącej rodzaju, charakteru dolegliwości doświadczają znaczącej ulgi.

W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje pacjenta z nurtem terapeutycznym, w jakim pracuje i objaśnia jego założenia i metody, może również poinformować go o swoim wykształceniu, odbytych szkoleniach, korzystaniu z superwizji.

Efektem konsultacji jest deklaracja terapeuty dotycząca prowadzenia terapii bądź podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy, jeśli uzna, że właściwe leczenie byłoby skuteczniejsze w innym miejscu. Pacjent otrzyma wówczas uzasadnienie takiej decyzji oraz wskazówki do dalszej pomocy.

W przypadku deklaracji terapeuty, co do prowadzenia terapii pacjent dzięki konsultacjom ma czas i możliwość zorientowania się i odpowiedzenia sobie na pytanie, czy w towarzystwie wybranego terapeuty i w miejscu, do którego przyszedł czuje się na tyle komfortowo i bezpiecznie, by zaufać i móc odkrywać tajniki swojego życia.